Disclaimer

Na všetky informácie na tejto stránke sa vzťahuje autorský zákon. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu RentSetGo je zakázané informácie, texty, fotografie a pod. z týchto internetových stránok v celom rozsahu ani čiastočne reprodukovať, kopírovať, upravovať, zverejňovať alebo dávať súhlas k ich ďalšej publikácii. Tieto internetové stránky boli navrhnuté a zostavené s maximálnou dôkladnosťou. Nemôžeme však zaručiť úplnosť a správnosť uvedených informácií.

RentSetGo
Vrakunská Cesta 28
82106 Bratislava - Ružinov

Tel. 0240208060
info@rentsetgo.com
www.rentsetgo.com

(ID No) Ičo: 45860459
Ič DPH: SK 2023113686
DIČ: 2023113686
spoločnost zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel Sr. Vložka: 67906/B.

Generálny riaditel’: Peter Boels uzavretá podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov, a to najmä ustanovení § 663 a nasl. a ustanovení § 721 a nasl. medzi týmito zmluvnými stranamivo veci prechodného užívania predmetu nájmu nájomcom obvyklým spôsobom podľa jeho určenia.

2023 © RentSetGo

Loading...